Η TOP LINE εγγυάται ότι το προϊόν πληρεί όλες τις ισχύουσες προϋποθέσεις και ότι είναι απαλλαγμένο από ελαττώματα στα υλικά κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει οποιαδήποτε βλάβη του προϊόντος σύμφωνα με τη συνήθη χρήση, ως αποτέλεσμα των ελαττωμάτων στα υλικά ή την κατασκευή του σκάφους.

Η TOP LINE θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει τα απαραίτητα εξαρτήματα κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης.

Ο αγοραστής είναι υπεύθυνος για τη μεταφορά του ελαττωματικού προϊόντος στο ναυπηγείο της TOP LINE ή στον πλησιέστερο αντιπρόσωπό της.

Η TOP LINE μπορεί, κατά την κρίση της, να απαιτεί την εκτέλεση της επιθεώρησης ή και της επισκευής σε άλλο, πρόσφορο χώρο.

Παρακαλώ σημειώστε ότι το σκάφος σας είναι ένα προηγμένο και σύνθετο προϊόν με σύνθετα συστατικά που μπορούν να επηρεαστούν από πολλούς παράγοντες κατά τη χρήση του.

Αυτή η εγγύηση σε καμία περίπτωση δεν μειώνει την υποχρέωση του αγοραστή να διασφαλίσει ότι τηρούνται όλες οι λειτουργικές διαδικασίες, όπως αναφέρονται στο εγχειρίδιο του προϊόντος, και ότι έχουν ληφθεί όλες οι απαραίτητες προφυλάξεις για την πρόληψη των ζημιών στο προϊόν.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Η εγγύηση αποτελεί μια παροχή στον πελάτη της TOP LINE. Ως εκ τούτου, ο πελάτης πρέπει να αποδεχθεί τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της προσφοράς για να είναι έγκυρη.

Η περίοδος της εγγύησης ξεκινά από την ημερομηνία παράδοσης του προϊόντος.

Γενικοί περιορισμοί

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Ο κατάλογος δεν θεωρείται εξαντλητικός και, επομένως, δεν περιορίζεται σε αυτά τα σημεία.

Η εγγύηση ΔΕΝ καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν από:

 • Αλόγιστη χρήση.
 • Ακατάλληλα καύσιμα ή εισαγωγή νερού στο κύκλωμα καυσίμου.
 • Σύγκρουση με αντικείμενα κάτω ή πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.
 • Χρήση ιπποδύναμης εκτός του συνιστώμενου εύρους.
 • Τροποποιήσεις τρίτων στο σκάφος ή στον εξοπλισμό του.
 • Έλλειψη της τακτικής και προδιαγραφόμενης συντήρησης.
 • Ακατάλληλη χρήση ή αμέλεια.

Η εγγύηση δεν ισχύει για τα ακόλουθα:

 • Αισθητική βλάβη / φθορά.
 • Φθορά των εξαρτημάτων.
 • Ζημιές σαν συνέπεια συμβάντος.
 • Ζημιές σε εξοπλισμό που δεν παρέχεται από την TOP LINE.

Συγκεκριμένες λεπτομέρειες ΕΓΓΥΗΣΗΣ για ελαττώματα υλικού ή κατασκευής.

Σημείωση! Οι προϋποθέσεις και τα παραδείγματα εξαιρέσεων έχουν συμπεριληφθεί για να βοηθήσουν τον αγοραστή στην κατανόηση των όρων εγγύησης.

Εξαιρέσεις και προϋποθέσεις μπορούν να υφίστανται στο πλαίσιο των γενικών όρων και προϋποθέσεων, όπου και αν μπορεί να θεωρηθεί εύλογο από την κοινή λογική.

1. Γάστρα και ενισχύσεις

 • Διάρκεια: 10 έτη.
 • Καλύπτει: τις κύριες στρώσεις του κελύφους της γάστρας καθώς και τις διαμήκεις και εγκάρσιες ενισχύσεις.
 • Προαπαιτούμενα: Το σκάφος πρέπει να λειτουργεί μέσα στα όρια χρήσης του διαγράμματος ταχύτητας / ύψους κύματος και ποτέ σε ακραία καιρικά φαινόμενα ή και αγώνες.
 • Εξαίρεση: Ρωγμές στην επιφάνεια του χρώματος.

2. Κατάστρωμα, κονσόλα, καθίσματα και καπάκια

 • Διάρκεια: 5 έτη, εκτός από μεντεσέδες, καταβάτες, κλείστρα, σκάλες, πόρτες, εξαρτήματα και ηλεκτρικές αντλίες των οποίων η εγγύηση είναι 2 έτη.
 • Καλύπτει: Την αντοχή τους, την εφαρμογή και το αρχικό φινίρισμα τους.
 • Προαπαιτούμενα: Το σκάφος πρέπει να λειτουργεί μέσα στα όρια χρήσης του διαγράμματος ταχύτητας / ύψους κύματος και ποτέ σε ακραία καιρικά φαινόμενα ή και αγώνες.
 • Εξαίρεση: Σπάσιμο και ρωγμές στην επιφάνεια του χρώματος από ελεύθερη πτώση αντικειμένων, από υπερβολικά και μη σταθερά φορτία.

3. Αεροθάλαμοι

 • Διάρκεια: 5 έτη.
 • Καλύπτει: Κατασκευαστικές ατέλειες του υλικού Hypalon, ενώσεων και βαλβίδων.
 • Προαπαιτούμενα: Η πίεση του αέρα στους αεροθαλάμους δεν πρέπει να ξεπερνά το επιτρεπτό όριο και δεν πρέπει να γίνεται αλόγιστη χρήση χημικών προϊόντων.
 • Εξαίρεση: Δεν ισχύει για ξεθώριασμα στο χρώμα ή ζημία που προκαλείται από εξωτερικούς παράγοντες.

4. Δεξαμενές και δίκτυο καυσίμου

 • Διάρκεια: 2 έτη και με προϋποθέσεις επέκταση στα 5 έτη.
 • Καλύπτει: Τις δεξαμενές και το δίκτυο, το οποίο ορίζεται από τις δεξαμενές μέχρι την αναμονή του κινητήρα.
 • Προαπαιτούμενα: Χρήση σωστών καυσίμων, τακτική επιθεώρηση της υδατοπαγίδας και εκκένωση της από νερά και σωματίδια.
 • Εξαίρεση: Δεν ισχύει για το φίλτρο καυσίμου και τους εύκαμπτους σωλήνες από καουτσούκ.

5. Ηλεκτρική εγκατάσταση

 • Διάρκεια: 5 έτη.
 • Καλύπτει: Καλωδιώσεις.
 • Προαπαιτούμενα: Δεν πρέπει το σύστημα να είναι εκτεθειμένο σε υψηλή τάση, νερά και δεν επιτρέπεται καμία επέμβαση.
 • Εξαίρεση: Δεν περιλαμβάνει ηλεκτρικούς λαμπτήρες, ασφάλειες, μπαταρίες καθώς και εξοπλισμό που δεν έχει τοποθετηθεί από την TOP LINE ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της.

6. Κινητήρες

Σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του κατασκευαστή των κινητήρων.

Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δεν καλύπτει

Σε καμία περίπτωση η TOP LINE δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε τυχαίες ή επακόλουθες ζημίες, συμπεριλαμβανομένων, αλλά μη περιοριζόμενων σε: απώλεια κερδών, διάσωση, έναρξη, ρυμούλκηση, αποθήκευση, τέλη απελευθέρωσης, ασφάλιστρα, έξοδα μεταφοράς, έξοδα τηλεφώνων και διανυθέντα χιλιόμετρα επιστροφής.

Οι περιορισμοί της παρούσας Εγγύησης ισχύουν ανεξάρτητα από το εάν οι αξιώσεις βασίζονται σε:

Παραβίαση της σύμβασης, αδικοπραξίας (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας και αντικειμενικής ευθύνης) ή οποιαδήποτε άλλη αιτία της αγωγής, νομικά ή άλλως.

Κάθε δικαστική διαφορά που προκύπτει στο πλαίσιο της εγγύησης πρέπει να αρχίσει εντός (1) έτους από την εικαζόμενη αιτία της δράσης που συνέβη, ώστε η αξίωση αυτή θα κριθεί έγκαιρα.

Περιορισμοί στο παρόν τμήμα δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που αυτές απαγορεύονται από το νόμο.

Αλλαγές στην εγγύηση

Εκτός από τις αλλαγές στην Εγγύηση όπως ρητώς συμφωνηθεί από τα δύο μέρη μόνο γραπτώς, αυτή η Περιορισμένη Εγγύηση είναι η μόνη εγγύηση που ισχύει για τη συμφωνία μεταξύ των μερών και παρέχεται από την TOP LINE στον αγοραστή.

Η παρούσα εγγύηση αντικαθιστά κάθε προηγούμενη συμφωνία, γραπτή ή προφορική, καθώς και κάθε άλλη πιθανή κοινοποίηση μεταξύ των μερών σε σχέση με μια εγγύηση.

Kανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν είναι εξουσιοδοτημένο να παρέχει εγγυήσεις ή να αναλάβει οποιαδήποτε ευθύνη, προφορικώς ή γραπτώς, για λογαριασμό της TOP LINE.

Επικοινωνία

Πάροδος Δημ. Χρήστου Μπέκα
(Περιφερειακός ΣΠΑΤΩΝ)
190 04  ΣΠΑΤΑ

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

210 6025515

210 6025535

Βρείτε μας

Newsletter

Κάντε εγγραφή στο Newsletter μας, για να ενημερώνεστε για τα τελευταία μας νέα, άρθρα και δημοσιεύσεις.
Χρησιμοποιούμε cookies για την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων, την παροχή λειτουργιών κοινωνικών μέσων, την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας, αλλά και για να σας εξασφαλίσουμε μία κορυφαία και απροβλημάτιστη εμπειρία περιήγησης.