ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Δείτε στην ενότητα αυτή χρήσιμες πληροφορίες για τις ισχύουσες διατάξεις που προσδιορίζουν τις επιβαρύνσεις κατοχής και ελλιμενισμού μικρών σκαφών και ιδιωτικών πλοίων αναψυχής.

Α. ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

Παρατίθενται παρακάτω πίνακες με τις ετήσιες αντικειμενικές δαπάνες (τεκμήρια) διαβίωσης για κύριους / κατόχους ερασιτεχνικών σκαφών ή ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, χωρίς ναυτολογημένο μόνιμο πλήρωμα, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 31 παρ. 1 περίπτωση στ. του  Ν. 4172 (ΦΕΚ Α 167 / 23.07.2013) και ισχύουν σήμερα.

Οι δαπάνες καθορίζονται με βάση το μήκος και τον τύπου του σκάφους και ανάλογα με το εάν το σκάφος έχει χώρο ενδιαίτησης ή όχι (open).

Οι δαπάνες μειώνονται αναλόγως της ηλικίας του σκάφους (έτη από την αρχική εγγραφή του σκάφους σε Β.Ε.Μ.Σ., Λεμβολόγιο ή Νηολόγιο), τον τύπο και το υλικό κατασκευής και περαιτέρω ανάλογα με τον δηλωμένο χρόνο ακινησίας κατά το έτος εφαρμογής του τεκμηρίου (προηγούμενο έτος από αυτό της εκκαθάρισης του φόρου).

Πιο συγκεκριμένα:

Α) Η δαπάνη μειώνεται κατά 50% εάν πρόκειται για ιστιοφόρο με χώρο ενδιαίτησης ή για ξύλινα σκάφη που κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα και προέρχονται από την Ελληνική ναυτική παράδοση και (σκάφη τύπου «λίμπερυ», «τρεχαντήρι», «βαρκαλάς», «πέραμα», «τσερνίκι»).

Β) Η δαπάνη μειώνεται κατά 15% εάν έχει παρέλθει 5ετία από την ημερομηνία αρχικής εγγραφής του σκάφους σε Β.Ε.Μ.Σ., Λεμβολόγιο ή Νηολόγιο και κατά 30% αν έχει παρέλθει 10ετία από την ημερομηνία αυτή.

Γ) Η δαπάνη μειώνεται ανάλογα με τους μήνες ακινησίας του σκάφους κατά το έτος εφαρμογής του τεκμηρίου. Η μείωση είναι ποσοστιαία κατά τα δωδέκατα που αντιστοιχούν στους δηλωθέντες μήνες ακινησίας του σκάφους.

Δ) Η δαπάνη μειώνεται κατά 30% εάν ο κύριος / κάτοχος του σκάφους είναι συνταξιούχος άνω των 65 ετών.

α. Μηχανοκίνητα σκάφη ανοιχτού τύπου ταχύπλοα και μη  
Μήκος (m) Αρχική εγγραφή σε Β.Ε.Μ.Σ. / Λεμβολόγιο  / Νηολόγιο  
Έως και 5 έτη 5 - 10 έτη Άνω των 10 ετών  
< 5,00 4.000,00 3.400,00 2.800,00  
5,00 - 5,99 6.000,00 5.100,00 4.200,00  
6,00 - 6,99 8.000,00 6.800,00 5.600,00  
7,00 - 7,99 10.000,00 8.500,00 7.000,00  
8,00 - 8,99 12.000,00 10.200,00 8.400,00  
9,00 - 9,99 14.000,00 11.900,00 9.800,00  
10,00 - 10,99 16.000,00 13.600,00 11.200,00  
11,00 - 11,99 18.000,00 15.300,00 12.600,00  
12,00 - 12,99 20.000,00 17.000,00 14.000,00  
13,00 - 13,99 22.000,00 18.700,00 15.400,00  
         
β. Ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα ή μικτά σκάφη με χώρο ενδιαίτησης
Μήκος (m) Αρχική εγγραφή σε Β.Ε.Μ.Σ. / Λεμβολόγιο  / Νηολόγιο  
Έως και 5 έτη 5 - 10 έτη Άνω των 10 ετών  
< 7,00 12.000,00 10.200,00 8.400,00  
7,00 - 7,99 15.000,00 12.750,00 10.500,00  
8,00 - 8,99 18.000,00 15.300,00 12.600,00  
9,00 - 9,99 21.000,00 17.850,00 14.700,00  
10,00 - 10,99 28.500,00 24.225,00 19.950,00  
11,00 - 11,99 36.000,00 30.600,00 25.200,00  
12,00 - 12,99 51.000,00 43.350,00 35.700,00  
13,00 - 13,99 66.000,00 56.100,00 46.200,00  

Β. ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

Ο Φόρος Πολυτελείας, ο οποίος επιβάλλονταν κατά την αγορά σκάφους αναψυχής, εγχώριας κατασκευής ή εισαγόμενου, σύμφωνα με το αρ. 17 παρ. 4 του N. 3833 (ΦΕΚ Α 40 / 15.03.2010) καταργήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν. 4256 (ΦΕΚ Α 92 / 14.04.2014).

Γ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Ο Ειδικός Φόρος Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής, ο οποίος επιβλήθηκε σύμφωνα με το αρ. 2 του N. 3790 (ΦΕΚ Α 143 / 07.08.2009) και τροποποιήθηκε σύμφωνα με το αρ. 64 του N. 3842 (ΦΕΚ Α 58 / 23.04.2010) καταργήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν. 4256 (ΦΕΚ Α 92 / 14.04.2014).

Δ. ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΟΩΝ

Σύμφωνα με το δέκατο τρίτο άρθρο του Ν. 4211 (ΦΕΚ Α 256 / 28.11.2013) θεσπίζεται Τέλος Παραμονής και Πλόων, το οποίο βαρύνει όλα τα σκάφη μήκους 7m και άνω, ανεξαρτήτως εάν πρόκειται για μικρά σκάφη, πλοία αναψυχής (ιδιωτικά ή επαγγελματικά) ή επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια.

Ο υπολογισμός του Τέλους Παραμονής και Πλόων γίνεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Τέλος Παραμονής και Πλόων  
Μήκος (m) Ετήσιο Τέλος Παραμονής και Πλόων  
 
7,00 - 8,00 m € 200,00  
8,01 - 10,00 m € 300,00  
10,01 - 12,00 m € 400,00  
>= 12,01 m  € 100,00 / m, υπολογιζόμενο σε ετήσια βάση  
 € 10,00 / m, υπολογιζόμενο σε μηνιαία βάση  

Εφόσον τα σκάφη άνω των 12 m, στα οποία επιβάλλεται Τέλος Παραμονής και Πλόων, ελλιμενίζονται μόνιμα στην ελληνική Επικράτεια, τότε παρέχεται έκπτωση 30% επί του Τέλους.

Ε. ΤΕΛΗ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ

Με την Κ.Υ.Α. 8122.1/29/2014 (ΦΕΚ Β 2032 / 25.07.2014) των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας – Αιγαίου, καθορίζονται τα ετήσια τέλη ελλιμενισμού (προσόρμισης, πρυμνοδέτησης, πλαγιοδέτησης και ειδικά τέλη) των μικρών σκαφών, των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής καθώς και των επαγγελματικών τουριστικών ημερόπολοιων και πλοίων αναψυχής και των παραδοσιακών πλοίων. Για τα μικρά σκάφη (μήκος σκάφους έως και 7,00 m) και τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής (μήκος σκάφους > 7 m), ισχύουν τα εξής:

Μήκος (m) Ετήσια Τέλη Ελλιμενισμού
Προσόρμισης Πρυμνοδέτησης Πλαγιοδέτησης Ειδικά τέλη
<= 7,00 (μικρά σκάφη) ----------- € 11,00 / m € 13,75 / m € 70,00
7,01 - 10,00 (ιδιωτικά σκάφη αναψυχής) ----------- € 150,00 / m € 187,50 / m € 280,00
10,01 - 15,00 (ιδιωτικά σκάφη αναψυχής) ----------- € 170,00 / m € 212,50 / m € 280,00
>= 15,01 (ιδιωτικά σκάφη αναψυχής) ----------- € 200,00 / m € 250,00 / m € 280,00

Το ημερήσιο τέλος ελλιμενισμού προκύπτει από τις τιμές του παραπάνω πίνακα, πολλαπλασιαζόμενες με το μήκος του σκάφους και διαιρούμενες με τον ετήσιο αριθμό ημερών 365, στρογγυλοποιημένες στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

Τα τέλη όπως υπολογίζονται παραπάνω, δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. ή άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις.

Για την προκαταβολική πληρωμή των τελών (μηνιαίων, εξαμήνων, ετησίων), χορηγούνται ανάλογες εκπτώσεις.

Επικοινωνία

Πάροδος Δημ. Χρήστου Μπέκα
(Περιφερειακός ΣΠΑΤΩΝ)
190 04  ΣΠΑΤΑ

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

210 6025515

210 6025535

Βρείτε μας

Newsletter

Κάντε εγγραφή στο Newsletter μας, για να ενημερώνεστε για τα τελευταία μας νέα, άρθρα και δημοσιεύσεις.
Χρησιμοποιούμε cookies για την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων, την παροχή λειτουργιών κοινωνικών μέσων, την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας, αλλά και για να σας εξασφαλίσουμε μία κορυφαία και απροβλημάτιστη εμπειρία περιήγησης.